Praktische informatie

Op deze pagina treft u praktische informatie over onze praktijk.

 

Wachttijden

Bijgewerkt op 4-6-2024

Jongeren (t/m 25 jaar): 10 weken

Volwassenen (vanaf 26 jaar): 13 weken

Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling. De afspraak voor intake wordt direct na aanmelding ingepland.

Afspraken voor jongeren kunnen gepland worden op: maandag t/m donderdag.

Afspraken voor volwassenen kunnen gepland worden op: dinsdag, woensdag en donderdag.

N.b.: voor behandeling van cliënten onder de 18 jaar geldt een verkorte wachttijd.

Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan hebben we daar uiteraard alle begrip voor. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren m.b.t. wachttijden elders/bemiddeling.

 

Afspraken maken/afzeggen

Je kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te bellen/Whatsapp met je behandelaar Bibi tel. 06-40514862 of Pauline tel. 06-40995779 of te mailen naar info@btpsychologen.nl. Vanaf de tweede maal dat je een afspraak afmeldt binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt om een gedeelte van de kosten van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 68,00 voor een sessie van 45 minuten.

 

Rechten en plichten

Psychologenpraktijk handelt conform wet- en regelgeving vanuit WGBO, Wkkgz en AVG.

WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt het recht op goede informatie over onderzoek en behandeling, inzage in het medisch dossier en privacy. Voor meer informatie, zie deze pagina van hulpgids.nl.

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

AVG: Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG. Zie voor onze werkwijze hierin ons privacy statement onder het kopje ‘Privacy’.

 

Registraties

Bibi Bressers BIG: 99910997825

Pauline Thiemann BIG: 49914227825

 

Klachten en suggesties

Bij een klacht of suggestie is ons advies om deze eerst met je behandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met jou naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt of je voelt je niet vrij om de klacht met je behandelaar te bespreken, kun je je wenden tot de klachten- en geschillen commissie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) waar Psychologenpraktijk B&T bij aangesloten is:

Website: Klachten- en geschillencommissie NIP

E-mail: NIP@klachtencompany.nl

Tel: 088 – 234 16 01

Klachtenformulier

Klachten- en geschillenregeling NIP Bibi Bressers

Klachten- en geschillenregeling NIP Pauline Thiemann

Dossier

Van je behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens worden vastgelegd. Enkel bij de behandeling betrokken behandelaren mogen jouw dossier inzien. Derden mogen jouw dossier enkel inzien met jouw schriftelijke toestemming. Je kunt deze toestemming later ook weer intrekken. Ook na overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage.

Je hebt recht op inzage in het dossier of een kopie van gedeelten uit het dossier. In sommige gevallen vragen wij een vergoeding voor de kosten hiervan. Het dossier is eigendom van de praktijk.
Je kunt het dossier dus niet meenemen. Na afloop van de behandeling wordt het dossier volgens de wettelijke eisen gedurende 20 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Hiervoor dien je een schriftelijke en ondertekende aanvraag in, welke 20 jaar wordt bewaard. Mochten gegevens in het dossier onjuist zijn, dan heb je het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Privacy

Psychologenpraktijk B&T is gehouden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie over jou wordt verstrekt aan derden, tenzij je hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor je (huis)arts, verwijzer en familieleden.

Bij de aanmelding wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor overleg met je huisarts en eventueel met eerdere hulpverleners. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat kenbaar maken. Geef je toestemming, dan wordt de verwijzer na de intakefase (tijdens de behandeling) geïnformeerd over de onderzoeksbevindingen en het behandelplan. Na afloop van de behandeling wordt de verwijzer bericht over het verloop van de behandeling en over de bereikte behandelresultaten. Soms vindt er onderling overleg plaats gedurende het onderzoek of de behandeling.

Voor ons privacy statement zie: Privacy statement Psychologenpraktijk B&T

Voor ons kwaliteitsstatuut verwijzen wij naar:

B. Bressers: Kwaliteitsstatuut B. Bressers 2023

P. Thiemann: Kwaliteitsstatuut P. Thiemann 2023