06-40995779 (Pauline) of 06-40514862 (Bibi) info@btpsychologen.nl

Tarieven & vergoedingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze tarieven en de mogelijke vergoedingen.

Vergoeding

 

Verwijzing via PoZob

Indien je huisarts/huisartsenpraktijk is aangesloten bij PoZob, wordt je behandeling geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt niet aangesproken. De verwijzing verloopt dan via de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) van je huisarts. Een overzicht van aangesloten huisartsen vind je op de website van PozoB: https://www.pozob.nl/contact/zorg-in-de-buurt/

 

Verwijzing regulier

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dien je voor aanvang van de behandeling te beschikken over een verwijsbrief van een arts, meestal de huisart of bedrijfsarts. Hierin wordt specifiek vermeld dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ, vanwege (een vermoeden van) een DSM-IV/V diagnose. Als je niet in aanmerking komt of wenst te komen voor vergoeding, is geen verwijzing nodig.

Psychologenpraktijk B&T werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. Hierdoor verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar en polis. Wanneer je een naturapolis hebt, moet je in de regel een deel van de kosten van de behandeling zelf betalen. Bij een (zuivere) restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans de volledige kosten van de behandeling. Verder zijn er soms speciale regelingen bij verzekeraars of worden kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

NB: Het eigen risico wordt wel aangesproken. Als je eerder dit jaar andere medische kosten hebt gemaakt, is dit eigen risico mogelijk al besteed. Hierover, en over de specifieke vergoedingsmogelijkheden, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.


Verwijzing 18-

B&T psychologen heeft vooralsnog geen contracten met gemeenten, waardoor de vergoeding van je behandeling of diagnostiek voor eigen rekening komt. De betaling verloopt als volgt: er vindt een eenmalige betaling per automatische incasso plaats van het totaalbedrag aan het einde van de behandeling. Dit bedrag wordt doorgaans 1 a 2 weken na afronding van je behandeling afgeschreven van je bankrekening. 


Tarieven en Trajecten Basis GGZ

Psychologenpraktijk B&T hanteert als zelfstandige praktijk de onderstaande door Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde maximumtarieven voor 2021.

NZA Code 

Zorgproduct (Prestatie) 

NZA Tarief *) 

 Aantal sessies ***) 

180001

Kort (BK) 

€ 522,13

5  

180002

Middel (BM) 

 885,01

9

  

180003 

Intensief (BI) 

€ 1.434,96

14

  

180004 

Chronisch 

€ 1.380,49

13

  

180005 

Onvolledig behandeltraject

€ 228,04

2

  

180005

OVP (onverzekerde
prestatie)

 € 114,01

Per sessie

 

*)  De declarabele eindfactuur op basis van bovenstaande tabel ontvang je als de behandeling is afgesloten. Ook als de behandeling voortijdig door jou wordt afgebroken, blijft het tarief van één van de bovenstaande prestaties gelden..

**)  De duur in minuten omvat zowel directe tijd (gesprekken, telefonisch of e-mail contact) als indirecte tijd (voorbereiding, rapportage en overleg).

***) Bij de schatting van het aantal sessies wordt uitgegaan van een gespreksduur van 45 minuten. De resterende minuten zijn gereserveerd voor indirecte tijdsbesteding. 

 

Betaling en declaratie bij de zorgverzekeraar

Bij een verwijzing via PoZob geschiedt declaratie en vergoeding van de behandeling direct via PoZob.

Bij een reguliere verwijzing geschiedt declaratie en betaling als volgt: bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk traject of product bij jouw zorgvraag past. Aan het einde van je behandeltraject ontvang je een declarabele eindfactuur die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. De betaling van deze factuur geschiedt middels een eenmalige automatische incasso.

Ook is het mogelijk dat de behandeling valt onder “onverzekerde prestatie” (OVP). Dan wordt deze niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dat is het geval bij behandelingen die buiten het vergoedingenpakket vallen of indien er geen verwijzing aanwezig is.

 

Psychologenpraktijk B&T: Basis GGZ contractvrij

Vrijgevestigde psychologen hebben in veel gevallen de keuze om wel of niet contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen, zowel voor de cliënt als voor de psycholoog zelf. Psychologenpraktijk B&T werkt zonder contracten met zorgverzekeraars.

Bij onze keuze om contractvrij te werken zijn de onderstaande overwegingen van belang geweest.

Bij de contractvrije psycholoog:

  • …staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de behandeling. Op deze manier kan de behandelaar zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.
  • …kan de privacy gewaarborgd worden en hoeven minder cliëntgegevens gedeeld te worden met de zorgverzekeraar.
  • …hoeven geen cliënten afgewezen te worden bij door de zorgverzekeraar opgelegd omzetplafond.

Al met al blijft de rol van behandelaar en die van verzekeraar beter gescheiden.

Voor meer informatie zie ook: http://contractvrijepsycholoog.nl of http://zorgvoorkwaliteit.nu